"In mijn werk wil ik de emoties open laten zien en voelen aan het publiek, ze niet verbloemen. Ik wil mensen meenemen in concentratie, onzekerheid, triomf of falen en in de keuze die daarop volgt: stoppen of opnieuw proberen."
 

In 2017-2019 doorloopt Zinzi een Nieuwe Makers Traject om zich te ontwikkelen als maker in het circusveld, onder de vleugels van  TENT, met steun van het Fonds Podium Kunsten. ‘Dit houd in dat ik mij verder ontwikkel tot maker in het circusveld. Als speler heb ik al vaak bijgedragen aan het maakproces van een voorstelling, nu neem ik de rol van regisseur op me. Tijdens dit traject onderzoek en vergelijk ik de ervaringen van makers in verschillende landen en genres. Door ze uitgebreid te interviewen en specifiek te vragen naar hoe zij omgaan met spelers en creaties bouw ik voor mezelf een database van tools en methodes op om in de praktijk mee aan de slag te gaan.’ 

Tijdens deze periode maakt ze drie circus stukken; MEMO (een duet voor Evertjan en haarzelf over identiteit en (on)afhankelijkheid), Barstool Bound (een muzikale acrobatische voorstelling op locatie in cafés over ouder worden voor een kwartet) en PIT (een voorstelling in mobiel decor waarbij het publiek van boven op een acrobatisch trio kijkt). Ze schrijft de pocket GRIP over het proces in de hoop anderen op een soortgelijke weg te helpen.

 

GRIP downloaden of bestellen 

Zinzi is naast circusmaker ook nog actief als speler in het duo Zinzi & Evertjan.

 

 

"In my work I want the audience to see and feel emotions openly, I don’t want to conceal them. I want to reveal the concentration, insecurity, triumph or failure and the choices that will consequently follow: quit or try again."

 

In 2017-2019 Zinzi goes through a development program to become a director in the circus genre, in collaboration with TENT, with support of the Dutch Fund for Performing Arts. ‘This means that I will develop my skills as a creator of circus pieces. As a performer I have often been part of the creations process of shows, now I will be directing. During these two years I will research and compare different creation methods and put them to use.’

On this journey she creates three circus pieces; MEMO (a duet for Evertjan and herself about identity and (in)dependence), Barstool Bound (a site-responsive acrobatic music performance for pubs about aging for a quartet) and PIT (a mobile location performance that places its audiences looking down on a trio of acrobats). She writes the booklet GRIP about this process with the hope to help others on a similar path.

 

Download or order GRIP

Zinzi is besides directing still performing with duo Zinzi & Evertjan.

 

 

 

 

contact

Zinzi Oegema
zinzi@zinzi-evertjan.com
+31 (0)6 189 05 695

in contact komen
met Zinzi & Evertjan


 

DESIGN Hanneke Kijkt 
WEBSITE E-line Websolutions - Mingo Hagen

Contact

Zinzi Oegema
zinzi@zinzi-evertjan.com
+31 (0)6 189 05 695


Get in contact with
Zinzi & Evertjan

DESIGN Hanneke Kijkt 
WEBSITE E-line Websolutions - Mingo Hagen

MEMO


“IK BEN EEN INDIVIDU,
ONDERDEEL VAN EEN DUO”
een acrobatische voorstelling over tegenpolen

 

We lopen allemaal onze eigen weg in het leven. Wegen kruisen en lopen soms samen op, maar sommige wegen hebben zichzelf met elkaar verweven, samen in de knoop gelegd. Een knoop kan goed of fout zijn. Het kan je rechte lijn onderbreken of juist twee uiteindes verbinden. Opposites attract, maar werken niet altijd goed samen. Een duo performance met Evertjan Mercier, waarin Zinzi Oegema zelf meespeelt.

 

 

CREW

SPELERS Zinzi Oegema | Evertjan Mercier
REGIE Zinzi Oegema
COACHING Lucas de Man | Andrew Greenwood | Denis Delon | Petra Eikelenboom
DECOR Evertjan Mercier
KOSTUUMS Lisa Jonker
LICHT Vincent Millet
MUZIEK Janos Koolen
COPRODUCENT Perplx
PRODUCENT TENT


MEMO is mede mogelijk gemaakt dankzij:
Amsterdams Fonds voor de kunst
Fonds Podiumkunsten 

 

 

 

 

Barstool Bound


Twee acrobaten en twee muzikanten nemen een bar over. Ze tappen het bier, vermaken de stamgasten met liedjes en verhalen, en ondertussen proberen ze met kunst- en vliegwerk hun relaties in goede banen te leiden. De één lukt dat wat beter dan de ander. Langzaam zien we barstjes ontstaan in de façades die de personages bij binnenkomst op hebben geworpen. Ze laten de schijn varen en zo komt naar boven wie ze ook zijn. Barstool Bound is een acrobatische muziektheatervoorstelling die zal spelen op locatie in kroegen en bars door binnen- en buitenland.

 

 

CREW
REGIE & CONCEPT Zinzi Oegema
SPELERS & MUZIEK Minka Parkkinen | Cahit Metin | Bella Nugent | Schroeder
COACH Stefan Schönfeld
PRODUCENT TENT

BARSTOOL BOUND is mede mogelijk gemaakt dankzij:
Amsterdams Fonds voor de kunst
Fonds Podiumkunsten 

 

 

 

 

PIT


We zien drie mensen, we bekijken ze van bovenaf. Omsloten door hoge wanden lijkt er voor de drie geen uitweg te zijn. De bewegingsvrijheid is beperkt, de ruimte waar ze zich in bevinden lijkt een te grote horde om te overkomen. Maar ontsnappen is niet de intentie. In deze eigen omgeving onderzoeken ze de onderlinge verhoudingen, het perspectief en hun vrijheid. En daarmee misschien ook wel die van de toeschouwer. Want wat is nu echte vrijheid?

 

De voorstelling speelt zich af in en op het decor dat in de openbare ruimte wordt geplaatst. Het publiek staat op een hoger niveau dan de spelers en kijkt zo op hen neer. Zo zouden ze meer macht kunnen hebben dan de drie op de vloer, maar al snel blijkt dat de spelers middels acrobatiek met gemak op gelijke hoogte of zelfs hoger kunnen komen dan het publiek.

BOEKEN & MEER INFO


CREW
CONCEPT Zinzi Oegema & Hanneke Meijers
REGIE Zinzi Oegema
COREGIE Hanneke Meijers
ARTIESTEN Anouck Le Roy | Erik Glas | Johan Sjölund
COACH Petra Eikelenboom
KOSTUUMS Anne Foekema
PRODUCENT TENT
DECOR Overtreders W
MUZIEK My Blue Van

PIT is mede mogelijk gemaakt dankzij:
Amsterdams Fonds voor de kunst
Fonds Podiumkunsten
Stimuleringsfonds Creatieve Industrie

 

 

 

 

Zinzi als maker


"In het vluchtmoment tussen twee trapezes houdt het publiek zijn adem in, zelfs zonder dat bewust te doen. Het voelt de angst en het vertrouwen wat die angst overwint. Deze emoties zijn echt, de spelers moeten ze zelf doormaken."


Ik wil mensen aan het denken zetten over hoe zij de wereld zien en ervaren. Waarom reageren we zoals we reageren en waarom gaan we op een bepaalde manier met elkaar en onze omgeving om? Ik probeer altijd de achterliggende oorzaken en beweegredenen van mensen te begrijpen en wil dit doorzetten op het podium. Door een fysieke vertaling van de thematiek te maken hoop ik mensen aan te zetten die vragen ook aan zichzelf en hun omgeving te stellen. Antwoorden zijn hierbij puur filosofisch.

 

Circustechniek uitvoeren is geen nuttige actie, het dient geen ander doel dan kunst of entertainment en is abstract in die zin. Dit maakt het uitermate geschikt om op een abstract visuele manier te communiceren. Na het zien van een circusvoorstelling zeggen mensen weleens dat ze zich weer kind voelden. Misschien omdat ze een wereld zagen waarin alles weer mogelijk is, waar de regels van het dagelijks leven gebroken worden en waar je weer mag dromen. Het hedendaagse circus verrijkt het uitzonderlijke lichamelijke met alles wat het nodig heeft om dat te vertellen wat het wil. Er ontbreken strenge verwachtingspatronen en het niet bestaan van regels is zijn kracht. Ik wil voorstellingen maken die op een visuele manier het creatief denken stimuleren.

 

Zinzi hoopt mensen met haar werk te kunnen inspireren, om zich open te stellen voor meer mogelijkheden die ze ooit bedacht hadden. Om hun eigen situatie, hun eigen problemen anders te gaan bekijken. Om niet te beoordelen op eerste indruk en uiteindelijk ook zichzelf te verrassen.

 

 

Photo © Bart Grietens

Memo


“I AM AN INDIVIDUAL, PART OF A DUO”
an acrobatic performance about opposites


We all walk our own path in life, but our lines as a acrobatic duo have crossed and coincided. They are connected. Tied together as a knot and in that lies our acrobatic language. A knot can be good or bad. It can be the dot interrupting a single line or it can be the essence of connecting two lines together. Opposites attract, but don't always work well together. A duo performance with Evertjan Mercier, in which Zinzi Oegema is also performing.

CREW 
ARTISTS Zinzi Oegema | Evertjan Mercier

DIRECTOR Zinzi Oegema
COACHING Lucas de Man | Andrew Greenwood | Denis Delon | Petra Eikelenboom
DECOR Evertjan Mercier
COSTUMES Lisa Jonker
LIGHT Vincent Millet
MUSIC Janos Koolen
COPRODUCER Perplx
PRODUCER TENT

MEMO is made possible by:
Amsterdams Fonds voor de kunst
Performing Arts Fund NL 

 

 

 

 

Barstool Bound


Two acrobats and two musicians take over a bar. They pour the beer and entertain the regulars with songs and stories while doing whatever they can to keep their personal relationships on track, with varying success. Slowly but surely cracks begin to appear in the fronts that the characters put up coming into the bar. They stop pretending and it becomes apparent who else they are. Barstool Bound is an acrobatic music performance that tours pubs and bars both nationally and internationally.

 

CREW

DIRECTION & CONCEPT Zinzi Oegema
ARTISTS Minka Parkkinen | Cahit Metin | Bella Nugent | Schroeder
PRODUCER TENT
COACH Stefan Schönfeld

BARSTOOL BOUND is made possible by:
Amsterdams Fonds voor de kunst
Performing Arts Fund NL

 

 

 

 

PIT


We're seeing three people, we're looking at them from above. Enclosed by high walls, there seems to be no way out for them. Their freedom of movement is limited, the space that they are in seems too big of a hurdle to overcome. Escape, however, isn't the goal. In this particular space they investigate their mutual relationships, the perspective and their freedom. And with that, possibly, that of the audience. After all, what is freedom?

The performance takes place inside and on top of the decor that is set in public space. The audience stands on a higher level than the performers and thus looks down upon them. This could mean that the audience is more powerful than the three people on stage, but it soon turns out that the performers, using acrobatic skill, can easily reach to the audience's level or even higher.

BOOKINGS & MORE INFO


CREW 

 

CONCEPT Zinzi Oegema & Hanneke Meijers
DIRECTOR Zinzi Oegema
CODIRECTOR Hanneke Meijers
ARTISTS Anouck Le Roy | Erik Glas | Johan Sjölund
COACH Petra Eikelenboom
COSTUMES Anne Foekema
PRODUCER TENT
DECOR Overtreders W
MUSIC My Blue Van

PIT is made possible by:
Amsterdam Fonds voor de Kunst
Performing Arts Fund NL
Stimuleringsfonds Creatieve Industrie

 

 

 

 

Zinzi as maker


"In the moment of flight between two trapezes, the audience holds its breath, without even realizing it. They feel both the fear and the trust that conquers that fear. These emotions are real, the artists themselves have to go through them."

I aspire to get people to think about how they see and experience the world. Why do we react the way we do and why do we interact with others and our surroundings the way we do? I always try to understand peoples drives and want to continue researching this on stage. By translating these themes into physical work I hope to encourage people to ask themselves these questions. Answers are purely philosophical. Executing circus technique is not a useful action, it serves no other purpose then art or entertainment and is in that sense abstract. This makes it particularly suitable to communicate in an abstract visual way.

 

After seeing a performance, people sometimes say they felt like a child again. Maybe because they just experienced a world in which anything seems to be possible. A surrounding in which the rules of daily life are being broken and you can dream again. Contemporary circus enriches physical exceptionality with everything it needs to tell what it wants. Strict expectations are missing and the non-existence of rules is its strength. I want to create performances that stimulate creative thinking in a visual way.

 

Zinzi hopes to inspire people with her work, to get them to open themselves up to more possibilities then they ever imagined thinking of. Not to judge on first impressions and in the end even surprise themselves.Photo © Bart Grietens